آیین نامه و بخشنامه های صنعت آب

اصلاحات جداول آیین نامه صلاحیت مشاوران

اصلاح جداول شماره 2 و 10 آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637 /ت 28437 مورخ 1383/4/23 هیأت محترم وزیران

تاریخ انتشار 1401/5/22

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/08/21

بخشنامه موافقت‌نامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مشاوره

بخشنامه موافقت‌نامه و شرايط عمومي همسان قراردادهاي خدمات مشاوره، به شماره 1401/476645 و تاریخ 1401/09/07

این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 54/2460-105/842 مورخ 1379/04/29 شده است.

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/08/21

آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران

آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با اعمال آخرین اصلاحات به تاریخ مرداد 1393

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/06/12