فهارس بها در صنعت آب

فهرست بهاي پايه رشته آبياري تحت فشار سال 1403

فهرست بهاي پايه رشته آبياري تحت فشار سال 1403

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/12/27

فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1403

فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1403

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/12/27

فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 1403

فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 1403

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/12/27

فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب سال 1403

فهرست بهاي واحد پايه رشته شبكه توزيع آب سال 1403

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/12/27

فهرست‌بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي سال 1403

فهرست‌بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي سال 1403

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/12/27

فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه سال 1403

فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه سال 1403

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/12/27

فهرست‌بهاي واحد پايه رشته سدسازي سال 1403

فهرست‌بهاي واحد پايه رشته سدسازي سال 1403

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/12/27

فهرست‌بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع‌آوري و انتقال فاضلاب سال 1403

فهرست‌بهاي واحد پايه رشته شبكه جمع‌آوري و انتقال فاضلاب سال 1403

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/12/27

فهرست‌بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 1403

فهرست‌بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 1403

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/12/27

فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات سال 1403

فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات سال 1403

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/12/27

فهرست‌بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1403

فهرست‌بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1403

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/12/27

فهرست بهاي واحد پايه رشته بهره برداري و نگهداري تاسيسات آب شرب سال 1403

فهرست بهاي واحد پايه رشته بهره برداري و نگهداري تاسيسات آب شرب سال 1403

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/12/27

فهرست بهاي واحد پايه رشته تجهيزات آب و فاضلاب سال 1403

فهرست بهاي واحد پايه رشته تجهيزات آب و فاضلاب سال 1403    

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/12/27

فهرست بهاي واحد پايه رشته بهره برداري و نگهداري از شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب سال 1403

فهرست بهاي واحد پايه رشته بهره برداري و نگهداري از شبكه جمع آوري و انتقال فاضلاب سال 1403

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/12/27

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1402

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1402

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/09/16

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1402

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1402

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/09/16

فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1402

فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1402

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/09/16

فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1402

فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1402

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/09/16

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1402

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1402

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/09/16

فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1402

فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1402

 

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/09/16

فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1402

فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1402

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/09/16

فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1402

فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1402

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/09/16

فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1402

فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1402

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/09/16

فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1402

فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1402

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/09/16

فهرست بهای واحد پایه رشته فضای سبز سال 1402

فهرست بهای واحد پایه رشته فضای سبز سال 1402

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/09/16

فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1402

فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1402

 

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/09/16

فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال 1402

فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال 1402

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/09/16

فهرست بهای واحد پایه رشته تجهیزات آب و فاضلاب سال 1402

فهرست بهای واحد پایه رشته تجهیزات آب و فاضلاب سال 1402

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/09/16

فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1402

فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1402

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/09/16

فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1401

فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1401

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/09/16

فهرست بهای واحد پایه رشته تجهیزات آب و فاضلاب سال 1401

فهرست بهای واحد پایه رشته تجهیزات آب و فاضلاب سال 1401

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/09/16

فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال 1401

فهرست بهای واحد پایه رشته بهره برداری و نگهداری تأسیسات آب شرب سال 1401

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/09/16

فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1401

فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1401

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/09/16

فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1401

فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1401

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/09/16

فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1401

فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1401

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/09/16

فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1401

فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1401

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/09/16

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1401

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1401

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/09/16

فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1401

فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1401

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/09/16

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1401

فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1401

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/09/16

فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1401

فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1401

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/09/16

فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1401

فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1401

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/09/16

فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1401

فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1401

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/09/16

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1401

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1401

 

دانلود فایل
تاریخ نشر: 1402/09/16