پروژه های شرکت آب برهان آوان

پیمانکاری آب- آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای مزرعه آقای علی علائی - 55 هکتار

1402
سمنان
پیمانکاری آب و آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای مزرعه شرکت شکرقند شاهرود- 228 هکتار

1402
میامی
پیمانکاری آب- آبیاری کم فشار

آبیاری کم فشار مزرعه شرکت شکرقند شاهرود- 109 هکتار

1402
میامی
آبیاری قطره ای- آبیاری تحت فشار

آبیاری تحت فشار مزرعه آقای عطاعطاخانی- 30 هکتار

1402
میامی
آبیاری کم فشار- اجرای سیستم آبیاری

آبیاری کم فشار مزرعه آقای علی اصغر اخلاقی- 161 هکتار

1400
نیشابور
اجرای سیستم آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای مزرعه آقای مهدی امیران- 70 هکتار

1400
نیشابور
اجرای ایستگاه پمپاژ

نصب و اجرای سیستم کنترل مرکزی مزرعه دانشگاه فردوسی

1400
مشهد
اجرای سیستم آبیاری کم فشار

آبیاری کم فشار مزرعه آقای حبیب الله منصوری- 60 هکتار

1400
خواف
پیمانکاری سیستم آبیاری

آبیاری کم فشار مزرعه آقای عباس متقی نژاد- 134 هکتار

1399
نیشابور
پیمانکاری آب و سیستم آبیاری

آبیاری کم فشار مزرعه آقای اسدلله میرزاکوچکی- 80 هکتار

1399
خواف
پیمانکاری آب- سیستم آبیاری کم فشار

آبیاری کم فشار مزرعه آقای علیرضا نعیم آبادی- 76 هکتار

1399
نیشابور
اجرای سامانه کم فشار

آبیاری کم فشار مزرعه آقای عباس نوری- 63.5 هکتار

1399
میامی
پیمانکاری آب- آبیاری کم فشار

آبیاری کم فشار مزرعه آقای علیرضا طاهری- 60 هکتار

1399
نیشابور
شرکت پیمانکاری آب و ابنیه

آبیاری کم فشار مزرعه آقای عبدالرضا شرفی- 48 هکتار

1399
نیشابور
اجرای سیستم آبیاری و انتقال آب

آبیاری کم فشار مزرعه آقای منصور عطاخانی- 90 هکتار

1398
میامی
پیمانکاری آبیاری کم فشار

آبیاری کم فشار مزرعه آقای جمشید شریفی عرب- 75 هکتار

1398
میامی
پیمانکاری آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای مزرعه خانم زهرا باقری- 66 هکتاری

1398
میامی
شرکت پیمانکار سیستم آبیاری

آبیاری کم فشار مزرعه آقای حسن نیکی-87 هکتاری

1397
میامی
پیمانکاری سیستم انتقال آب و آبیاری

آبیاری کم فشار مزرعه آقای حسن محمدی- 80 هکتاری

1397
میامی
آبیاری کم فشار

آبیاری کم فشار مزرعه آقای محمد قاسمی- 53 هکتاری

1397
میامی
شرکت اجرای سیستم آبیاری

آبیاری کم فشار مزرعه آقای محمدرضا غلامی- 49 هکتاری

1397
میامی
پیمانکاری سیستم آبیاری کم فشار

آبیاری کم فشار مزرعه آقای احمد جامی- 44 هکتار

1397
تایباد
شرکت پیمانکار آب

آبیاری کم فشار مزرعه آقای حسن عطایی- 40 هکتار

1397
تایباد
شرکت پیمانکار آب- آبیاری

آبیاری کم فشار مزرعه آقای حسن ناصری- 50 هکتار

1396
سبزوار
آبیاری کم فشار و اجرای سیستم

آبیاری کم فشار مزرعه آقای رجب عرب عامری - 54 هکتاری

1396
سبزوار