کتاب تصفیه فاضلاب

اهمیت تصفیه فاضلاب در صنعت آب و فاضلاب

نویسنده : دکتر محمدتقی منزوی

توضیحات

کتاب تصفیه فاضلاب نوشته محمد تقی منزوی‌، روش‌های پیشنهادی برای تصفیه‌ی فاضلاب را در کتاب‌های گوناگون با یکدیگر مقایسه کرده و روش‌های مناسب را برای نواحی مختلف ایران با توجه به خصوصیات اقلیمی آنها و تیکه به تجربیات شخصی پیشنهاد می نماید. در  پیش گفتار و بخش اول این کتاب در مورد تصفیه فاضلاب و هدف انجام این کار و انواع و ویژگی‌های فاضلاب‌ها شرح داده شده است.

در بخش دوم به اصول کلی تصفیه‌ی فاضلاب (پالایش فاضلاب) اشاره شده است.

در بخش سوم و چهار به ترتیب  به توضیح کامل تصفیه‌ی طبیعی فاضلاب و تصفیه‌ی مصنوعی فاضلاب پرداخته می‌شود.

در بخش پنجم در مورد تصفیه‌خانه‌های کوچک و انبارهای تعفن یک طبقه و دو ‌طبقه توضیح داده شده است. در بخش پایانی کتاب، با توجه به افزایش تعداد تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در کشور و کاربرد فاضلاب تصفیه شده در درون شهرها و آگاهی از ضوابط که استفاده از آن اهمیت زیادی یافته است به کاربرد دوباره‌ی فاضلاب تصفیه شده برای نیازهای غیر خانگی و درجه تصفیه‌ی لازم برای کاربردهای فاضلاب تصفیه شده در آبیاری کشاورزی، تغذیه‌ی آب‌های زیرزمینی، مصرف‌های صنعتی و آبیاری فضاهای سبز درون شهری به طور کامل اشاره شده است.

استفاده از مطالب درج شده در کتاب‌های آمریکایی و اروپایی و مقایسه‌ی آنها با کتاب‌های هندی و کشور‌های دیگر دنیای سوم، توجه به ویژگی‌های فاضلاب شهری در آمریکا و کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی از جمله مسائلی بوده‌اند که در نوشتن این کتاب مدنظر قرار گرفته است. اما تنها استفاده از کتاب‌های خارجی و عدم توجه به تطابق آنها با شرایط کشور ایران ممکن است نتیجه‌ای نادرست به همراه داشته باشد بدین جهت نویسنده کوشیده است تا با توجه به خصوصیات اقلیمی نواحی مختلف ایران روش‌های مناسبی برای تصفیه فاضلاب پیشنهاد نماید.

کتاب های مرتبط