ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت وﻳﺪﺋﻮﻣﺘﺮي در شبکه جمع آوری فاضلاب شهری

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت وﻳﺪﺋﻮﻣﺘﺮي در شبکه جمع آوری فاضلاب شهری

ویدئومتری فناوری استفاده از دوربین و ضبط فیلم و تصویر در اعماق زمین می باشد. یکی از پرکاربردترین استفاده‌های دستگاه ویدئومتری در طراحی شبکه  آب و فاضلاب می باشد. در صنعت آب با ویدئومتری هم می توان وضعیت لوله جدار در چاه های لوله گذاری شده را بررسی کرد و هم از وضعیت لایه های آبرفتی و کارستی در چاه های لوله گذاری نشده مطلع شد.

آب و فاضلاب - شرکت آب برهان

مشخصات دستگاه ویدئومتری:

  •    ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎزرﺳﻲ از ﺷﺒﻜﻪ آب و ﻓﺎﺿﻼب هایی ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﻮﻧﺪه دارای ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي اﻧﻔﺠﺎري ﻫﺴﺘﻨﺪ
  •    ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺎزرﺳﻲ از ﺷﺒﻜﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻧﺎﺻﺎف ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﺴﻴﺮ ﻓﺎﺿﻼﺑﺮو داراي ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ ﻳﺎ ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  •    ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ، ﻣﻴﺰان تغییر ﺷﻜﻞ، ﺷﻴﺐ، درز و ﺗﺮك )ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
  •   ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎر در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان رﻃﻮﺑﺖ .%100 ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭼﺮﺧﺶ دوراﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 360 درﺟﻪ و ﭼﺮﺧﺶ ﻋﻤﻮدي/ اﻓﻘﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 240 درﺟﻪ
  •    وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﺔ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﺑﺎﻳﺪ داراي دو ﻓﻀﺎي ﻣﺠﺰا ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻓﻴﻠﻢ وﻳﺪﺋﻮﻣﺘﺮي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﺪا و دﻣﺎﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﺎﻻ اﻳﺰوﻟﻪ ﺷﺪه و داراي وﺳﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻨﺎﺑﻊ داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ وﺿﻮح ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﻪ اﻧﺪازة ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت واﻗﻌﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻳﺪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺴﺘﻦ در وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﭘﺮاﺗﻮر، دو ﻧﻔﺮ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮري ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻨﺪة ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺳﺖ را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ. ﻓﻀﺎي دوم ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺮار دادن ﺗﺠﻬﻴﺰات وﻳﺪﺋﻮﻣﺘﺮي ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدد ﭼﻮن ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻛﻪ درون ﻓﺎﺿﻼﺑﺮوﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ در ﻓﻀﺎي ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻗﺮار داده ﺷﻮﻧﺪ.

نکته های پیش از راه اندازی و استفاده از ویدئومتری:

  •    ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﻛﻤﻜﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ
  •    اﻳﺠﺎد ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ در درون ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن
  •    ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن ﺳﻴﺴﺘﻢ

 

نحوه کار ربات ویدئومتری در آب و فاضلاب - شرکت آب برهان

نحوه کار ربات ویدئومتری

در اﻛﺜﺮ دورﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﺿﺪ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت وﻳﺪﺋﻮﻣﺘﺮي، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎز ﻧﻴﺘﺮوژن، درون دﺳﺘﮕﺎه ﻓﺸﺎر ﻣﺜﺒﺖ اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد. ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﭘﺲ از ﺗﻌﻮﻳﺾ ﭼﺮﺧﻬﺎ و ﻳﺎ ﻧﺼﺐ ﻻﻣﭗ ﻫﺎي ﻛﻤﻜﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮد. ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ داﺧﻞ ﻫﺪ دورﺑﻴﻦ، روﺑﺎت دورﺑﻴﻦ و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻟﻜﺘﺮوﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ارﺗﻔﺎع ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺠﺪدا از ﺷﻴﺮﻫﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﻮاﻳﻲ ﻛﻪ در داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎي دورﺑﻴﻦ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از آن ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺧﻄﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. درﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺧﻄﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺿﺪاﻧﻔﺠﺎر، دورﺑﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ از ﺧﺮوج از داﺧﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﮔﺮدد. درﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﻮرﺗﻮر، ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع ﻫﺮ ﻛﺎري، اﻳﻨﻮرﺗﻮر را از ﺑﺎﺗﺮي ﻫﺎ ﺟﺪا ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺨﻠﻴﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲﮔﺮدد. ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ دورﺑﻴﻦ وﻳﺪﺋﻮﻣﺘﺮي درون ﻓﺎﺿﻼﺑﺮو ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ 0/1 ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮاي ﻓﺎﺿﻼﺑﺮوﻫﺎي ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮ از 200 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ، 0/15ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮاي ﻓﺎﺿﻼﺑﺮوﻫﺎي ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 200 و ﻛﻤﺘﺮ از 310 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ 0/2 ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮاي اﻗﻄﺎر ﺑﺎﻻي 310 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﺟﺎﻳﻴﻜﻪ ﻣﻘﺪور ﺑﺎﺷﺪ، دورﺑﻴﻦ وﻳﺪﺋﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮد ﻛﻪ خمیدگی ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮﺳﺪ. در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﺎﺿﻼﺑﺮو داﻳﺮوي ﻳﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺎﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﻨﺰ دورﺑﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﺧﻂ ﻣﺮﻛﺰي ﻓﺎﺿﻼﺑﺮو ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در ﻣﻮرد ﻓﺎﺿﻼﺑﺮوﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ، ﻟﻨﺰ دورﺑﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ در ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻋﻤﻮدي ﺑﻪ ﻣﻴﺰان دو ﺳﻮم ارﺗﻔﺎع ﻋﻤﻮدي ﻓﺎﺿﻼﺑﺮو از ﻛﻒ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در ﻫﺮ ﺻﻮرت در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮارد دورﺑﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ در راﺳﺘﺎي ﻣﺤﻮر ﻓﺎﺿﻼﺑﺮو   ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ اﻧﺪازة %10 از اﻧﺪازة ﻋﻤﻮدي ﻓﺎﺿﻼﺑﺮو ﻣﺠﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻳﻚ ﻓﺎﺿﻼﺑﺮوي داﻳﺮوي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ دورﺑﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺿﻠﻊ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ در راﺳﺘﺎي اﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ اﺷﻜﺎل ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ دورﺑﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺿﻠﻊ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ در راﺳﺘﺎي ﺑﻌﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻘﻄﻊ  ﻓﺎﺿﻼﺑﺮو ﺑﺎﺷﺪ. در مواقعی که ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺎن دادن درﺟﺔ ﻓﻘﺪان ﻣﻼت، اﻧﺪازة ﺗﺮك/ﺷﻜﺎف، اﻧﺪازة ﺣﻔﺮه ﻳﺎ ﻫﺮ ﻋﻴﺐ ﻛﻤﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد، ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺘﺮﻳﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ واﺿﺢ و در ﻓﻮﻛﻮس دورﺑﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻗﺮار داده ﺷﻮد. دورﺑﻴﻦ و اراﺑﺔ ﺣﻤﻞ آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻲ و رﻳﻤﻮت، ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﺎﺑﻞ از ﻓﺎﺿﻼﺑﺮو ﺧﺎرج ﻛﺮد. ﻛﺎﺑﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﻛﻠﻴﺔ اﺗﺼﺎﻻت ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻴﺮوي 2000 ﻧﻴﻮﺗﻦ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﻮدن دورﺑﻴﻦ وﻳﺪﺋﻮﻣﺘﺮي، ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺧﺎرﺟﻲ را ﻛﺎﻣﻼ از ﺑﺪﻧﺔ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎك ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك دورﺑﻴﻦ آﺳﻴﺐ وارد ﻧﮕﺮدد؛ ﺳﭙﺲ دورﺑﻴﻦ را ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮ )ﻓﺸﺎر ﻛﻢ( ﻛﺎﻣﻼ ﺷﺴﺘﻪ و ﻓﺎﺿﻼب را از روي درزﻫﺎ، ﺷﻜﺎف ﻫﺎ و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎي ﻣﺘﺤﺮك ﭘﺎك ﻛﻨﻴﺪ )ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر از ﺷﻴﻠﻨﮓ آب و ﺑﺮس ﻧﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ(. ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﺸﻮي دورﺑﻴﻦ از ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻي آب، ﻣﻮاد ﺣﻼل و ﺗﻤﻴﺰﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻜﻨﻴﺪ ﭼﻮن در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده، اﺟﺰاي داراي ﻣﻮاد ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آب ﺑﻨﺪﻫﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻧﺸﺖ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺿﻤﻨﺎ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺷﺴﺘﺸﻮي دورﺑﻴﻦ، از ﻫﻮاي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻴﻠﻨﺪر ﻫﻮاي ﻓﺸﺮده ﻳﺎ ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر ﻫﻮا ﺑﺮاي ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﮔﺎم آﺧﺮ، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ اﺳﭙﺮي ﺑﺪون ﻓﺮﻣﺎﻟﺪﺋﻴﺪ (Formaldehyde-free)و ﺑﺪون اﻟﻜﻞ (Alcohol-free base) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ربات ویدئومتری-آب و فاضلاب

 

ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن دﺳﺘﮕﺎه ویدئومتری

ﻛﺎرﻛﺮد دورﺑﻴﻦ وﻳﺪﺋﻮﻣﺘﺮي و ﺻﺤﺖ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ آن ﺑﺎﻳﺪ در زﻣﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺎور اﻋﻼم ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه وﻳﺪﺋﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺳﺎزﻧﺪه ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺲ از ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺠﺪد و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر در آﻏﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻴﺰ  ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد. ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ دورﺑﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ از ﭼﺎرت دﻗﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎرﻛﻨﻲ ﺑﺎ ﻧﻮار رﻧﮕﻲ(Marconi Resolution Chart) ﻳﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺸﺎور اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده گردد.

ﻛﻴﻔﻴﺖ و دﻗﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر وﻳﺪﺋﻮ ﻣﺘﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ذﻳﻞ ﻛﻪ در دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺎﺿﻼﺑﺮوﻫﺎ (MSCC 4 Edition   ) ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

اﻟﻒ- ﮔﺰﻳﻨه Mode Underscan را ﺑﺮ روي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر CCTV اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﻟﺒﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﺎري ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﺻﻔﺤﺔ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ و وﺿﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدد.

ب- ﻓﻴﻠﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر Test Monitor Standard را در ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺨﺶ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ(4 هد) ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﻴﺪ.

ج- ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر، داﻳﺮة ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺑﻮده و ﻟﺒﻪ ﻫﺎي ﭼﺎرت آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮ روي ﻟﺒﻪﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

د- در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ از ﻓﻴﻠﻢ آزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر، ﻗﺴﻤﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﻄﻲ ﺑﻮدنِ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ( Monitor Test Linearity)  را ﭘﺨﺶ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ، ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻠﻴﺐ و ﭼﻬﺎر ﻛﻤﺎنِ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺼﻮﻳﺮ (Bow-Ties) را ﺑﺎ ﻣﺪاد ﻣﺨﺼﻮص Chinagraph ﺑﺮ روي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺰﻧﻴﺪ.

ه- ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺻﻠﻴﺐ ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻤﺎن ﻫﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺧﻂ ﻛﺶ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺷﻔﺎف ﺑﺮ روي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر اﻧﺪازه ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ؛ ﻃﻮل ﻫﺮ ﺟﻔﺖ از اﻳﻦ ﺧﻄﻮط ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از 5% ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻳﻦ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺪار ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ، آزﻣﺎﻳﺶ را ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻴﺪ و در ﺻﻮرت ﺑﺮﻃﺮف ﻧﺸﺪنِ ﻧﻘﺺ، ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ ﻣﺠﺮب ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﻣﺠﺪدا آزﻣﺎﻳﺶ را ﺗﻜﺮار ﻛﻨﻴﺪ.

ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮداري دورﺑﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ﺗﺴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ذﻳﻞ ﻛﻪ در دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺎﺿﻼﺑﺮوﻫﺎ (MSCC 4 Edition   ) ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد :

اﻟﻒ-دورﺑﻴﻦ وﻳﺪﺋﻮﻣﺘﺮي را در ﻳﻚ ﺟﻌﺒﺔ داراي ﭼﺎرت آزﻣﺎﻳﺶ (Test Chart BOX) ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ آن ﺑﻪ ﭼﺎرت ﺷﻤﺎره 1 دﻗﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺎرﻛﻨﻲ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻴﺪ. ﭼﺎرت ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮري ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ دورﺑﻴﻦ، ﺑﺨﻮﺑﻲ از ﭘﺸﺖ روﺷﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

ب( ﮔﺰﻳﻨﺔ (Mode Underscan) را ﺑﺮ روي ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر CCTV اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﻟﺒﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﺎري ﺗﺼﻮﻳﺮ در ﺻﻔﺤﺔ  ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﺮ ﻟﺒﻪ ﻫﺎي ﭼﺎرت آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﮔﺮدد. اﻛﻨﻮن ﺗﺼﻮﻳﺮ دورﺑﻴﻦ در ﻣﺮﻛﺰ ﭼﺎرت آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار دارد.

ج- ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﻨﺞ ﻣﺤﺪودة رﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي (Five shades of gray) در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮده و ﻣﺤﺪودة ﺷﻤﺎره 1 (Shade 1) ﺳﻔﻴﺪرﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ روﺷﻨﺎﻳﻲ و ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ.

دﻗﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ را ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﺧﻄﻮط ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻠﻮﻛﻬﺎ و ﮔﻮه ﻫﺎي ﭼﺎرت، ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ. ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻮﻛﺲ دورﺑﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ  دﻗﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺷﺪ (ﻣﻌﻤﻮلاً ﺑﻴﻦ 320 ﺗﺎ 450)ﺧﻂ. ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ رﻧﮓ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﻠﻪ ﻫﺎي رﻧﮕﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻌﻴﺖ ﺑﻮده و در ﻟﺒﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮕﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻧﺸﻮد. (ﺗﻨﻈﻴﻢ رﻧﮓ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮر در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ)

در اﺑﺘﺪاي ﻫﺮ ﻳﻚ از CD/DVD ﻫﺎي وﻳﺪﺋﻮﻣﺘﺮي، ﺗﺼﻮﻳﺮ دورﺑﻴﻦ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﭼﺎرت ﻣﺎرﻛﻨﻲ را ﺿﺒﻂ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﺼﻮﻳﺮ دورﺑﻴﻦ و ﺷﺮح ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮنِ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ را در ﻳﻚ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮنِ ﻣﺴﺎﻓﺖﺳﻨﺞ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدد. اﮔﺮ ﭘﺲ از آزﻣﺎﻳﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﺧﻄﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي فاصله  ﺑﻴﺶ از ±%1  اﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ  ﭘﺲ از آزﻣﺎﻳﺶ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﻣﺠﺪدا ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ دﺳﺘﮕﺎه آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﺸﺎور، دﻗﺖ ﺣﻠﻘﻪ ﻟﻴﺰر دورﺑﻴﻦ را ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺸﺎور ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﺑﻪ گونه اي ﻛﻪ ﺣﻠﻘﺔ ﻟﻴﺰر ﺗﺎﺑﻴﺪه ﺷﺪه داﻳﺮه اي ﺷﻜﻞ ﺑﻮده و در آن اﺧﺘﻼف ﻋﺮض ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺣﺪاﻛﺜﺮ ±%1 ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻟﻴﺰر ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻠﻘﻪ اي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻮارد ذﻳﻞ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ:

اﻟﻒ- اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ (دوﭘﻬﻦ ﺷﺪﮔﻲ) ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ دﻗﺖ ±%1

ب- اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﺑﻌﺎد ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ و ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ±%1

 

کارکرد ربات ویدئومتری- شرکت آب برهان

ماشین ویدئومتری

اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت وﻳﺪﺋﻮﻣﺘﺮي

ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ باید ﺑﻪ ﻧﺤﻮي اﻧﺠﺎم شود ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﻤﻜﻦ اﺧﺘﻼل در روﻧﺪ آﻣﺪ و ﺷﺪ ﺧﻮدروﻫﺎ و ﻋﺎﺑﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎده اﻳﺠﺎد ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﺿﺮوري ﺑﻮدنِ اﻧﺴﺪاد ﻣﻌﺎﺑﺮ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ذي ﺻﻼح را اﻧﺠﺎم شود.

در هنگام اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت وﻳﺪﺋﻮﻣﺘﺮي بایستی نسبت ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاري از ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ روﺷﻨﺎﻳﻲ و اﻳﻤﻨﻲ آن ﺟﻬﺖ آﻣﺪ و ﺷﺪ ﻋﺎﺑﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎده و ﺧﻮدروﻫﺎ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﻣﺪت ﺷﺒﺎﻧﻪ روز توجه کافی شود. ﻓﺎﺿﻼﺑﺮوﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت وﻳﺪﺋﻮﻣﺘﺮي ﻣﻮرد ﭘﺎﻛﺴﺎزي و ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎن ﻓﺎﺿﻼب ﺑﺎ دﺑﻲ ﺑﺎﻻ در ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎزرﺳﻲ، ﻛﻪ از ﺣﺪود ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎور ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺳﺒﺐ ﻣﺮدود ﺷﺪن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﺪن و رﺳﻴﺪن ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﻟﻨﺰ دورﺑﻴﻦ ﺣﺘﻲ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻌﻲ ﭼﻮن ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻳﺎ رﻳﺸﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ﻣﻜﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎن در ﺷﺒﻜﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اپراتور ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ را از اوﻟﻴﻦ ﻣﻜﺎن ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺮاي ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ اداﻣﻪ دﻫﺪ و ﻳﺎ ﺗﺎ ﻓﺮوﻧﺸﺴﺖ ﺟﺮﻳﺎن در ﺷﺒﻜﻪ ﻛﺎر را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻧﺪازد اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎور در ﺗﻤﺎﻣﻲ اوﻗﺎت ﻣﻘﺪار دﺑﻲ ﺑﻪ ﺣﺪي زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اپراتور ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺟﺮﻳﺎن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻣﺎزاد ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻤﭙﺎژ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. درﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮح و ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻳﻚ ﻋﻴﺐ ﺧﺎص ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد، ﺳﻮژة ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺎدر، واﺿﺢ و در ﻓﻮﻛﻮس دورﺑﻴﻦ ﺑﻮده و ﺑﻪ دﻗﺖ ﻋﻴﺐ را ﻧﻤﺎﻳﺶ دﻫﺪ. در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ اوﻟﻴﻪ در ﻣﺤﻞ ﻋﻴﺐ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺤﻞ ﻋﻜﺲ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﻠﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻛﻪ اﭘﺮاﺗﻮر در ﺣﺎل ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻋﻴﻮب در ﻓﺮم ﻛﺪﮔﺬاري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺮﻛﺖ دورﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﻮد. ﺿﻤﻨﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﻓﺮﻣﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ اﺳﺖ:

  •     ﻣﺘﺮاژ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮي دورﺑﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ از آدمروي اﺑﺘﺪاﻳﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
  •   اﺑﻌﺎد ﻓﺎﺿﻼﺑﺮو ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﻣﺤﻞ/ ﻧﺎم ﺧﻴﺎﺑﺎن ﺟﻬﺖ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ زﻣﺎن آﻏﺎز ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﻛﺎرﺑﺮي ﻓﺎﺿﻼﺑﺮو ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎزرﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺎﺿﻼﺑﺮوﻫﺎ  (MSCC 4 Edition  ﺑﺎﺷﺪ . درﺻﻮرت ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ ﻛﻪ در MSCC ذﻛﺮ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ، اﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﺘﻮن ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻓﺮﻣﻬﺎي MSCC ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺿﺒﻂ وﻳﺪﺋﻮﻳﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮﻗﻒ و اداﻣﺔ ﺿﺒﻂ زﻧﺪة ﻋﻤﻠﻴﺎت را دارا ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﺿﺒﻂ ﻧﺴﺨه اﺻﻠﻲ ﻓﻴﻠﻚ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻳﻚ ﻓﺎﻳﻞ واﺣﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد. در ﺻﻮرت اﻧﺘﻘﺎل ﻓﻴﻠﻢ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺑﺰارﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﻳﺎ ﺗﻬﻴﺔ ﻛﭙﻲ، اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻳﻤﻲ از دﺳﺖ ﻧﺮود. درﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺑﺮﮔﺔ ﻛﺪﮔﺬاري و ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻛﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﻄﺔ آﻏﺎزي ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ در ﺑﺨﺶ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺮم ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدد.

ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎي ﻛﺪﮔﺬاري ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺎﺿﻼﺑﺮوﻫﺎ، وﻳﺮاﻳﺶ ﭼﻬﺎرم، ﺳﺎل 2004 MSCC 4 Edition ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻧﺪ؛ ﻧﻤﻮﻧﺔ اﻳﻦ ﻓﺮم ﻛﺪﮔﺬاري در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت وﻳﺪﺋﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﺸﻪ اي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪة ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺑﺎزرﺳﻲ ﺷﺪه و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻓﺎﺿﻼﺑﺮوﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ  (MSCC4  Edition) WRC   ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ، درﺟﺔ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻓﺎﺿﻼﺑﺮوﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﺑﺎ رﻧﮕﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﻮد. ﻓﺮﻣﺖ اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺸﺎور ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

دﻗﺖ ﻛﺪﮔﺬاري واﺑﺴﺘﮕﻲ زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻣﻬﺎرت اﭘﺮاﺗﻮر/ ﺑﺎزرس، ﻧﺤﻮة اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎزرﺳﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪة ﮔﺰارﺷﺎت دارد. ﻟﺬا ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺪﮔﺬاري اﺣﺘﻴﺎج اﺳﺖ.

روﻳﺔ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻗﺮارداد، ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺸﺎور (ﻛﻪ ﺳﻄﺢ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﻣﺸﺨﺺ می نماید) ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﮔﺰارﺷﺎت و ﻣﻮارد زﻳﺮ را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻬﺎ و ﻓﺮﻣﻬﺎي MSCC 4 Edition اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺗﻌﺪاد ﻋﻴﻮب/ﻋﻮارض ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه( از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎده).

ﺻﺤﺖ ﻛﺪﮔﺬاري و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻴﻮب/ﻋﻮارض ﺛﺒﺖ ﺷﺪه.

 

دوربین ربات ویدئومتری- آب برهان

ربات ویدئومتری(دوربین)

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ دﻗﻴﻖ ﺷﻴﺐ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﭘﻴﺶ از آﻏﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻛﺎﻣﻞ داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه واﺗﺮﺟﺖ  اﻗﺪام ﮔﺮدد. درﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻼت دﻳﮕﺮ، دﻗﺖ در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻴﺐ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

کاربرد دستگاه ویدئومتری در آب و فاضلاب- آب برهان

شستشوی شبکه (واترچت) قبل از انجام عملیات وﻳﺪﺋﻮﻣﺘﺮي

ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺪود ﻧﻤﻮدنِ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﻓﺎﺿﻼب، ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﻣﺤﻞ را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده و ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﻣﺤﻞ ﻣﺴﺪود ﺷﺪه را ﻣﺨﺘﻞ ﻧﻤﺎﻳﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﺔ ﻓﺎﺿﻼب و ﺑﺎزرﺳﻴﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻳﺠﺎدﺷﺪه ﻗﺮار ﮔﻴﺮد را ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻤﻮد. ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﮔﺮوه ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻻزم ﺑﺮ روي ﭼﺮخ ﻫﺎي دورﺑﻴﻦ و دﻳﮕﺮ ﻗﻄﻌﺎت آن را ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ اي ﻛﻪ وﻳﺪﺋﻮﻣﺘﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ. ﻧﺼﺐ ﭼﺮخ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮ روي دورﺑﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮﻛﺖ دورﺑﻴﻦ وﻳﺪﺋﻮﻣﺘﺮي، ﻟﻨﺰ آن ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن در ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻮﻟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

 

استفاده ویدئومتری در آب و فاضلاب- آب برهان

مانیتورینگ عملیات وﻳﺪﺋﻮﻣﺘﺮي در کابین

ﻧﺤﻮة ﻛﺪﮔﺬاري ﻓﺎﺿﻼﺑﺮوﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻤﻠﻴﺎت CCTV

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻳﺠﺎد زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮك در ﺑﻴﺎن ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت، ﻟﺰوم ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ واﺣﺪي در زﻣﻴﻨﺔ ﻛﺪﮔﺬاري ﻋﻴﻮب ﻓﺎﺿﻼﺑﺮوﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮده و ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮي در ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻧﻴﺎ ﺗﺪوﻳﻦ و ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ذﻳﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:

اﺳﺘﺎﻧﺪارد    ATV-413  E

اﺳﺘﺎﻧﺪارد   WRc , MSCC

اﺳﺘﺎﻧﺪارد EN 13508     

ﻣﺰاﻳﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺎﺿﻼﺑﺮوﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺪﮔﺬاري ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

1- اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪاول و داده های ﺣﺎﺻﻞ از ﻛﺪﮔﺬاري در ﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎ و ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ.

2- ﻣﻜﺎﻧﻴﺰه ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺎﺿﻼﺑﺮوﻫﺎ.

3-اﻳﺠﺎد زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮك ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﻴﻮب

4- ﻛﻤﻲ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﻋﻴﻮب ﻓﺎﺿﻼﺑﺮوﻫﺎ.

5- اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻋﺖ و دﻗﺖ ﺗﺤﻠﻴﻞ در ﺗﻌﻴﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺎﺿﻼﺑﺮوﻫﺎ.